فیلم های آموزشی

تریکور

تریکور فلش ایسیو فلش با دستگاه xcar

تریکور ایپرام بوش ME17 ایرانی با دستگاه xcar

تریکور ایسیو Delphi_MT38 به روش BSL