فیلم های آموزشی

 دانلود تبدیل

دانلود و پیکربندی و تعریف سوئیچ 206با xcar

دانلود ایسیو easy u با دستگاه xcar (دیاگ) 

دانلود ایسیو بوش me7 خودروهای چینی با دستگاه xcar

دانلود بوش 7.4.4 خودرو 405 با دستگاه xcar

دانلود ایسیو بوش 7.4.9 با دستگاه xcar

دانلود ایسیو والئو با دستگاه xcar

اطلاعات تکمیلی برای دانلود ایسیو زیمنس با دستگاه xcar

دانلود ایسیو زیمنس با دستگاه xcar

دانلود بوش me17 با دستگاه xcar

دانلود ایسیو lznf با دستگاه xcar

دانلود ایسیو بوش 7.4.5 خودروی 206 با دستگاه xcar

دانلود بوش 7.4.4 خودروی 206 با دستگاه xcar

دانلود ایسیو me17 خودروهای چینی با دستگاه xcar

دانلود ایسیو خودروی l90 با دستگاه xcar

دانلود ایسیو BCM خودروی رانا با دستگاه xcar