فیلم های آموزشی

پروگرامر، جیتگ،کیتگ

پروگرامر ایسیو ایربگ با دستگاه xcar

جیتگ ایسیو j34 خودوی 206 با دستگاه xcar

جیتگ ایسیو ولئو با دستگاه xcar

جیتگ ایسیو زیمنس cim با دستگاه xcar

جیتگ زیمنس 2 گانه با دستگاه xcar

جیتگ ایسیو بوش me7.4.4 خودروی 206 با دستگاه xcar

جیتگ ایسیو بوش m7.4.4 خودروی 405 با دستگاه xcar

جیتگ ایسیو بوش 7.4.9 با دستگاه xcar